Dotacja na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej – Polska Wschodnia (lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020

Termin składnia wniosków 5.09.2016 – 5.10.2016

W ramach Etapu I działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej.

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.

strategia wzornicza – dokument opracowany na podstawie przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy:

  1. a) ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, działań marketingowych firmy;
  2. b) ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;
  3. c) określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek beneficjenta;
  4. d) ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;
  5. e) zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;
  6. f) rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy;

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy  prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wybór wykonawcy audytu wzorniczego przez wnioskodawcę musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wybór wykonawcy musi zostać przeprowadzony zgodnie z art. 6c ustawy o PARP oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania, z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 8.

Źródło