Dotacja na przedszkola – województwo lubuskie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ogłosił konkurs w ramach Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Termin składania wniosków: 30.06.2016 – 08.07.2016

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 – Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 – Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 i prowadzony jest dla następujących typów projektów:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP1.
 2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

III. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów2

 1. a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 2. b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
 3. c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
 4. d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.
 5. Wydłużenie godzin pracy OWP.
 6. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:
 7. a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);
 8. b) szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;
 9. c) studia podyplomowe;
 10. d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
 11. e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi.

Typy projektów III-V mogą występować jedynie jako uzupełnienie działań określonych w typach I i/lub II

w ramach następującej kategorii interwencji:

115 – Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Roczny obrót projektodawcy i partnerów musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.

Nowe miejsca przedszkolne nie mogą być finansowane z innych źródeł.

Trwałość projektu musi być zachowana przez co najmniej 2 lata po jego zakończeniu.

Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE – 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.

Minimalna wartość projektu wynosi 100.000,00zł

Źródło