Ekspansja przez innowacje -Wsparcie dotacyjne – województwo pomorskie

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

Termin składania wniosków: od 01.08.2017 do 29.09.2017

Typy projektów

W ramach prac badawczo –rozwojowych możliwe będą:

1)realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w  tym  przygotowanie  prototypów  doświadczalnych,  tworzenie  linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji oraz uruchomienie pierwszej produkcji,

2)wsparcie    procesu    zabezpieczenia    i    ochrony  własności  intelektualnej przedsiębiorstwa  dla  własnych  rozwiązań  technicznych,  w  tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej  przez  krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,

3)zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej  nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,

4)realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających        do komercjalizacji  wyników,  realizowanych przez   jednostki   B+R   w   ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami8.W  ramach  tworzenia  i  rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw możliwe będą:

5)budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

6)zakup  wyposażenia,  w  tym  aparatury  badawczej,  sprzętu  i  urządzeń laboratoryjnych,   technologii  i  innej  niezbędnej  infrastruktury  służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

W ramach wspierania zaawansowanych usług badawczych:

7)stworzenie    mechanizmu    wsparcia zakupu  usług  B+R  związanych  z opracowaniem,   rozwojem   lub   praktycznym zastosowaniem   nowego   lub ulepszonego   produktu   /   technologii   realizowane   w   formule   projektu grantowego.

Typy projektów 1), 2), 3), 5) i 6) można łączyć w jednym projekcie.

Typy beneficjentów:

1) dla typów projektów 1), 2), 3)    oraz  5) i 6) przedsiębiorcy w  ewentualnych partnerstwach z:

-innymi przedsiębiorcami,

-jednostkami naukowymi,

-szkołami wyższymi,

-IOB,

-izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,

-organizacjami pozarządowymi,

-innymi  instytucjami  prowadzącymi  badania  naukowe  lub  prace rozwojowe.

2) dla typu projektu  4):

-jednostki     naukowe, w     tym szkoły wyższe we  współpracy  z przedsiębiorcami.

3) dla typu projektu 7):

-jednostki naukowe,

-szkoły wyższe,

-IOB.

MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY POZIOM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EFRR

 • na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej  pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata  2014-2020
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw -55 %
  • dla średnich przedsiębiorstw -45 %
  • dla dużych przedsiębiorstw -35 %
 • na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Rozwoju  z  dnia  30  lipca  2015    w  sprawie udzielania  pomocy  na  badania  podstawowe,  badania  przemysłowe,  eksperymentalne  prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

W przypadku pomocy na badania przemysłowe

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw -70 %
 • dla średnich przedsiębiorstw -60 %
 • dla dużych przedsiębiorstw -50 %

W przypadku pomocy na eksperymentalne prace rozwojowe

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw -45 %
 • dla średnich przedsiębiorstw -35 %
 • dla dużych przedsiębiorstw -25 %
 • na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy  na  wspieranie  innowacyjności  oraz  innowacje  procesowe  i  organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
  • W przypadku  pomocy  dla  MŚP na wspieranie innowacyjności -50  %dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
  • W przypadku pomocy na innowacje procesowe i organizacyjne:dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw -50 %, dla dużych przedsiębiorstw -15 %
 • jako pomoc de  minimis maksymalny  poziom dofinansowania wynosi 50 %niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa

 

Źródło