Badania naukowe i prace rozwojowe, projekty aplikacyjne – ogólnokrajowy

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs w ramach działania  4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4„Projekty aplikacyjne”

Termin składania wniosków 3.10.2016 – 2.11.2016

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Konsorcjum, w którego skład wchodzi:

  • co najmniej jedna jednostka naukowa oraz
  • co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Minimalna  wartość  kosztów  kwalifikowalnych projektu dofinansowanego  w  ramach  konkursu wynosi 2 000 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 10 000 000 PLN

Poziom dofinansowania

  • 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych
  • 25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku prac rozwojowych

intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o:

  • 10 punktów procentowych – w przypadku średnich przedsiębiorców
  • 20 punktów procentowych – w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców
  • 15 punktów procentowych – jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków: projekt obejmuje skuteczną współpracę, wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane

– do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

 

Źródło