Bony na usługi doradcze – województwo mazowieckie

Nabór w ramach Działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 – Rozwój MŚP, Typu projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Data naboru wniosków od 31.03.2017 do Nabór wniosków prowadzony w sposób ciągły

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Konkurs przewiduje wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności polegające na udzielaniu bonów na doradztwo. Bony na doradztwo będą mogły być przeznaczone na zakup usług doradczych o charakterze prorozwojowym świadczonych przez IOB m.in.:
  • usług dotyczących opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności strategii rozwoju w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania;
  • usług związanych z monitorowaniem biznesu i prognozowaniem, pozwalających na określenie kierunków dalszego rozwoju;
  • usług związanych z transferem technologii;
  • usług związanych z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa;
  • usług specjalistycznych związanych z planowanym wprowadzeniem nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzenia działalności o nowe rynki, takich jak usługi pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowania produktu, testowania technologii.
  1. Wyżej wymienione usługi nie będą stanowiły katalogu zamkniętego.
  2. Wsparcie nie będzie dotyczyło bieżącej, rutynowej działalności MŚP.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach EFRR.

Źródło