Dotacja dla konsorcjów naukowych – ogólnopolski

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁOSIŁ TRZECI KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG.

Nabór wniosków trwać będzie od 16 sierpnia 2016 r., do 30 września 2016 r.

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu.

Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje cztery strategiczne obszary problemowe:

  • Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  • Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  • Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  • Leśnictwo i przemysł drzewny.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Programu.

Efekty realizacji Programu powinny przyczynić się do rozwoju współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, zwiększenia udziału polskich zespołów badawczych w europejskich programach w zakresie badań i innowacji w obszarach Programu, pobudzenia aktywności badawczej prywatnego sektora gospodarczego w obszarach Programu oraz doprowadzić do przygotowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu.

Kto może brać udział w konkursie?

  • konsorcjum naukowe tj. grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzą minimum trzy podmioty

Maksymalna intensywność pomocy publicznej, przy spełnieniu przez Wnioskodawcę wszystkich warunków zwiększenia intensywności pomocy publicznej dla badań przemysłowych nie może przekraczać:

1)70% kosztów kwalifikowanych dla mikro-lub małego przedsiębiorcy;

2)60% kosztów kwalifikowanych dla średniego przedsiębiorcy;

3)50% kosztów kwalifikowanych dla dużego przedsiębiorcy;

dla prac rozwojowych nie może przekraczać:

1)45% kosztów kwalifikowanych dla mikro-lub małego przedsiębiorcy;

2)35% kosztów kwalifikowanych dla średniego przedsiębiorcy;

3)25% kosztów kwalifikowanych dla dużego przedsiębiorcy.

Całkowite koszty kwalifikowane projektu nie mogą być niższe niż 5000000 PLN

 

Źródło