Dotacja dla przedsiębiorstw działających krócej niż 3 lata – województwo warmińsko-mazurskie

Ogłoszono konkurs w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

Data naboru wniosków od 28.02.2018 do 06.04.2018

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

– MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Wsparcie skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata, które zamierzają wdrożyć innowacyjny produkt/ proces, technologię lub usługę.  Dotacje  przeznaczone są na: budowę, rozbudowę, modernizację  infrastruktury, nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz  wsparcie doradcze lub mentorskie lub szkoleniowe (tzw. „miękkie”)  tj. zakup usługi lub pakietu usług specjalistycznych związanych z planowaną inwestycją (np. z zakresu  ekspansji/umiędzynarodowienia produktu/usługi, prawne/finansowe/marketingowe, w zakresie technologii i know-how, wyceny wartości technologii itp.). Wsparcie „miękkie” stanowi obligatoryjny element projektu. Warunkiem realizacji inwestycji jest możliwość wykazania, na którym etapie jej realizacji i w jaki sposób wykorzystane zostały rezultaty zakupionej usługi tzw. „miękkiej”.

Z obowiązkowego wsparcia miękkiego wyłączone są projekty stanowiące kontynuację projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 1.3.2 schemat A wg. zasad obowiązujących do grudnia 2017 r.

Oferowane wsparcie ma na celu poprawę konkurencyjności firm, poprzez m.in.  wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, usługi lub technologii.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Pomoc publiczna:

  • Przedsiębiorstwa Średnie: 60% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
  • Przedsiębiorstwa Małe: 70% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Pomoc de minimis:

  • 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Źródło