Dotacja dla przedszkoli  – województwo łódzkie

Ogłoszono konkurs w ramach działania 11.1.1 Edukacja przedszkolna

Data naboru wniosków od 08.12.2017 do 15.12.2017

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Projekt może być realizowany wyłącznie na terenie gminy, gdzie wnioskodawca będący organem prowadzącym posiada OWP, w którym/ch łączna liczba dzieci nieprzyjętych w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym na rok szkolny 2017/2018 wyniosła minimum 15. Warunku nie stosuje się w przypadku, gdy projekt skierowany jest wyłącznie do dzieci z niepełnosprawnościami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

 1. upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej świadczonej w ośrodkach wychowania przedszkolnego (w tym również w innych funkcjonujących formach wychowania przedszkolnego), w szczególności w przedszkolach specjalnych i integracyjnych, obejmujące:
 • wsparcie istniejących lub nowo utworzonych ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie generowania i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych,
 • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,
 • rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów,
 • kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być:

 • dzieci w wieku przedszkolnym,
 • nauczyciele i pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym w przedszkolach specjalnych i integracyjnych,
 • ośrodki wychowania przedszkolnego (w tym przedszkola specjalne i integracyjne) oraz inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego.

Procent dofinansowania projektu

 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 85%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%.
 • Minimalny poziom wkładu własnego wynosi – 15%.
 • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
 • Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs to 8 624 400,00 PLN

Źródło