Dotacja dla przedszkoli – województwo łódzkie

W województwie łódzkim ogłoszono konkurs w ramach działania 7.4 Edukacja / 7.4.2 Edukacja przedszkolna, RPO Łódzkiego

Data naboru wniosków od 30.11.2016 do 08.12.2016

Kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski:

  1. a) osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki wychowania przedszkolnego,
  2. b) osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.2 Edukacja przedszkolna zamieszczonego w  SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu Konkursu  (DOC 333 KB) tj.:

  1. budowa, przebudowa, adaptacja, obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z wyposażeniem, doposażeniem w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne itp.

Jako element uzupełniający interwencję zmierzającą do osiągnięcia celu szczegółowego możliwe będą działania, mające wpływ na sprawność fizyczną uczniów, dotyczące adaptacji istniejących pomieszczeń na bazę sportową, w tym zakupu wyposażenia, w placówkach edukacyjnych. Realizacja inwestycji możliwa będzie jedynie w przypadku zdiagnozowania istotnych potrzeb (gdy służyć będzie wypełnieniu luk w zakresie niezbędnej infrastruktury w placówkach edukacyjnych). Budowa nowych obiektów lub przebudowa istniejących, związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności edukacyjnej, jest dopuszczalna jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwości adaptacji istniejących budynków i gdy przedstawiono uzasadnienie wskazujące, że zaproponowane inwestycje stanowią element strategicznego podejścia do edukacji przedszkolnej i szkolnej na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wsparcie inwestycji współfinansowanych z EFRR w ramach poddziałania będzie możliwe wyłącznie w powiązaniu z interwencją EFS jako element uzupełniający przedsięwzięcia EFS, wspierający osiągnięcie celów osi priorytetowej XI.  W celu udokumentowania istnienia komplementarności należy przedłożyć zawartą umowę o dofinansowanie w ramach EFS lub (jeśli umowa jest na etapie przygotowywania) stosowne dokumenty potwierdzające powyższe. W przedmiotowym przypadku umowę w ramach EFS należy przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach poddziałania uwzględniać powinny poziom dostępności i wykorzystania infrastruktury edukacyjnej w województwie, tendencje demograficzne, specyfikę regionu oraz potrzeby i deficyty zidentyfikowane w diagnozie regionalnej w celu zagwarantowania wdrożenia jedynie uzasadnionych kosztowo i efektywnych działań.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85%

Źródło