Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Data naboru wniosków od 30.03.2018 do 16.04.2018

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 12.5 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

  1. a) podmiot uprawniony do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące albo
  2. b) inny podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>) w partnerstwie z ww.

Zgodnie z SZOOP beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 12.5. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

  • Typ 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata.
  • Typ 2: Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Finanse

  1. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
  2. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

W ramach przedmiotowego konkursu beneficjent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:

  • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych;
  • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;
  • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: 15% wydatków kwalifikowanych;
  • w przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania 100 000,00 zł PLN

Źródło