Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna

Data naboru wniosków od 30.03.2018 do 16.04.2018

Kto może składać wnioski?

  1. a) podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące albo
  2. b) inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) w partnerstwie z ww.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

Typ 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata.

Typ 2: Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.

Finanse

  1. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
  2. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

W ramach przedmiotowego konkursu beneficjent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:

  • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych;
  • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;
  • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: 15% wydatków kwalifikowanych;
  • w przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania 100 000,00 zł PLN

Źródło