Dotacja dla przedszkoli – województwo małopolskie

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs w ramach działania 10.1.1 Wychowanie Przedszkole – ZIT

Data naboru wniosków od 31.12.2016 do 01.02.2017

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP RPO WM główną grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

  • dzieci w wieku przedszkolnym (w tym z niepełnosprawnościami) oraz ich rodzice/opiekunowie,
  • kadra ośrodków wychowania przedszkolnego,
  • ośrodki wychowania przedszkolnego.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następujących typów projektów:

  1. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
  2. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Typ B musi być łączony z typem A (nie dotyczy projektów realizujących dodatkową ofertę edukacyjną lub specjalistyczną pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami).

Tworzenie miejsc przedszkolnych będzie możliwe zarówno w istniejących, jak i w nowo powstałych ośrodkach wychowania przedszkolnego. Wsparcie dotyczyć może m.in. adaptacji/dostosowania pomieszczeń, wyposażenia/doposażenia w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce edukacyjne itp., a także obejmować wydatki związane z funkcjonowaniem miejsc przedszkolnych, czy organizacją zajęć dodatkowych.

Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego dotyczy przede wszystkim organizacji zajęć dodatkowych, ale może temu towarzyszyć także wydłużenie godzin pracy placówek (tak, aby były one bardziej dostępne dla pracujących rodziców/opiekunów dzieci).

Organizacja zajęć dodatkowych służy zwiększaniu szans edukacyjnych dzieci oraz wyrównywaniu zdiagnozowanych deficytów. Realizowane projekty powinny także zakładać wyrównywanie szans dzieci ze szczególnymi potrzebami (w tym dzieci z niepełnosprawnościami), tak, aby możliwy był pełniejszy ich udział w edukacji przedszkolnej.

Jako uzupełnienie działań projektowych dopuszczona jest możliwość rozwoju kompetencji i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych i społecznych nauczycieli wspieranych placówek.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna  wartość  projektu realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.1wynosi 50000 PLN.

 

Źródło