Dotacja dla przedszkoli – województwo mazowieckie

W województwie mazowieckim ogłoszono konkurs w ramach działania 10.1.4 Edukacja przedszkolna, RPO Mazowieckiego.

Data naboru wniosków od 14.04.2017 do 28.04.2017

Kto może składać wnioski?

Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych, art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870 j.t); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. 1541 j.t.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez[1],[2],[3]

  1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego[4] (OWP), w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
  2. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
  3. rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów[5],[6]
  4. wydłużenie godzin pracy OWP;
  5. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych[7]

Uwaga!

Projekt musi obejmować jedno z obowiązkowych w ramach konkursu przedsięwzięć:

  1. a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, skutkujące zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu lub
  2. b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością w zakresie stwierdzonych potrzeb lub realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w istniejących OWP umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności (działania te mogą być realizowane samodzielnie).

[1] Realizacja typów operacji wymienionych w podpunktach c), d) i e) możliwa jest jedynie jako uzupełnienie działań przewidzianych do realizacji w konkretnym OWP w typach operacji a) i/lub b).

[2] Realizacja wsparcia na rzecz OWP musi być każdorazowo poprzedzona diagnozą. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez OWP, organ prowadzący OWP lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji. Podmiot przeprowadzający diagnozę ma możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy OWP tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Wnioski z diagnozy powinny stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu.

[3] W ramach projektów ukierunkowanych na typy operacji a) lub b) tj. na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego lub na dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością (w zakresie wynikającym bezpośrednio z diagnozy potrzeb i stopnia niedostosowania OWP), możliwe są działania obejmujące następujące kategorie wydatków:a) dostosowanie/ przebudowa, rozbudowa, remont pomieszczeń, w tym m. in. do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania; b) dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego;c) zakup i montaż wyposażenia, w tym m. in. mebli, wyposażenia wypoczynkowego, sprzętu TIK, oprogramowania;d) zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi (o ile nie są one zapewniane w sposób bezpłatny przez instytucje publiczne) dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;e) budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;f) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;g) zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy działalności bieżącej nowo utworzonego lub dostosowanego miejsca wychowania przedszkolnego, w tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w OWP, koszty żywienia dzieci;h) inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa konkretnego dziecka w wychowaniu przedszkolnym oraz prawidłowego funkcjonowania OWP.

[4] Interwencja w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego musi być zgodna ze spełnianymi łącznie warunkami:a) wsparcie jest udzielane dla funkcjonujących OWP;b) wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu I odpowiednio wzrostem liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym we wspartych OWP.c) liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na których są one tworzone. Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego;d) nowe miejsca wychowania przedszkolnego są tworzone:- w istniejącej bazie oświatowej, w tym np.: w budynkach po zlikwidowanych placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów kultury, żłobkach, itd., albo – w budynkach innych niż wymienione w punkcie powyżej, w tym np.: zlokalizowanych przy urzędach gminy, w pomieszczeniach remiz strażackich, w pomieszczeniach ośrodków zdrowia, albo- w funkcjonujących OWP;e) zachowana zostaje trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu, rozumiana jako instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego finansowana ze środków innych niż europejskie.

[5] Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP (typ operacji c)), w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego (typ operacji a)) lub dostosowane zostały istniejące miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/przebiega w nich realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami (typ operacji b)), odbywa się przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

[6] Interwencja dotycząca realizacji zajęć dodatkowych (typ operacji c) jest zgodna z następującymi warunkami spełnionymi łącznie:1) katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne2) w publicznych OWP zajęcia dodatkowe, o których mowa w pkt 1 lit. c) i d) są realizowane poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 2 i art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty z zastrzeżeniem, że mogą być realizowane także w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, jeśli wynikają z potrzeb wymagających rozszerzenia zakresu zajęć, o których mowa w pkt. 1 lit a) i b; zajęcia dodatkowe, o których mowa w pkt 1 lit. a) i b) mogą być realizowane poza i w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;3) dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście, z uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, np. przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu; 4) dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem w tym OWP; 5) dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy;6) dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania przedszkolnego; Kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych może stanowić nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich projektu; limit nie ma zastosowania w przypadku dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami.

[7] Wsparcie dla nauczycieli udzielane może być finansowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i dotyczy w szczególności poprawy kompetencji lub kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej poprzez: a) kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131);b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli; c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%

Źródło