Dotacja dla przedszkoli – województwo opolskie

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY (WUP) W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)  ogłosił 17 marca 2017 nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach RPO WO 2014-2020, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie wychowania przedszkolnego

Data naboru wniosków od 19.04.2017 do 26.04.2017

Kto może składać wnioski?

Podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego.

W przypadku przedsiębiorstw – wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

Działalność w obszarze edukacji przedszkolnej musi być prowadzona przez wnioskodawcę – oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez partnerów projektów – przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Beneficjentem jest zarówno Wnioskodawca, jak i Partner projektu, co oznacza, że każdy Partner projektu podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do otrzymania wsparcia w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020:

1) zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez:

  1. a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe;
  2. b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie;
  3. c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
  4. d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych);
  5. e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego;
  6. f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WO maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%, w tym poziom dofinansowania UE – maksymalnie 85%.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN.

Źródło

Konkurs dla podmiotów z aglomeracji opolskiej