Dotacja dla przedszkoli – województwo opolskie

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA ogłosiła konkurs w ramach działania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej, RPO Opolskiego.

Termin składania wniosków 27.06.2016 – 04.07.2016

Kto może składać wnioski?

Podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 9.1 Rozwój edukacji, poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, w zakresie:

Typ 1) Zwiększenia dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez*:

  1. a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe:
  2. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw /umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
  3. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  4. b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie:
  5. stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
  6. wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
  7. c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
  8. d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego;

 

  1. e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego;
  2. f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego.

*Działania określone w lit. b), e), f) nie mogą być realizowane jako odrębny typ projektu. Interwencję określoną w lit b) i/lub e) i/lub f) należy łączyć z działaniami określonymi w lit. a) i/lub c) i/lub d). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z działań określonych w lit. a)/ c)/ d) poza projektem.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85%

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00PLN

Źródło