Dotacja dla przedszkoli – województwo podkarpackie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
Termin składania wniosków: 31.08.2017 – 15.09.2017

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) poprzez:

 1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych),
 2. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci
  z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,
 3. rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, które obejmują:
  1. wsparcie na rzecz zwiększenia szans edukacyjnych dzieci w OWP w zakresie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty wyłącznie poprzez:
   • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (Dz. U. 2013, poz. 532),
   • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
   • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,
   • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.
  2. rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej poprzez:
   • realizację projektów edukacyjnych w OWP,
   • realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla dzieci w wieku przedszkolnym mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia przedszkolnego,
   • realizację różnych form rozwijających uzdolnienia w wieku przedszkolnym,
   • wdrożenie nowych form i programów nauczania,
   • tworzenie i realizację zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 4. wydłużenie godzin pracy OWP;
 5. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy
  z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w szczególności poprzez:

  1. kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przedszkolnych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012. 131),
  2. wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
  3. współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologicznopedagogicznymi, OWP o szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 90% wartości projektu.

Źródło