Dotacja dla przedszkoli – województwo pomorskie

Ogłoszono konkurs w ramach działania 3.1 Edukacja przedszkolna

Data naboru wniosków od 27.02.2018 do 27.03.2018

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP)1 albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

Wnioskodawca po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu staje się beneficjentem, którym zgodnie z zapisami SzOOP RPO WP 2014-2020 może być podmiot mający status organu prowadzącego OWP2.

1 Przez organ prowadzący OWP należy rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną.

2 W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wymóg ten uznaje się za spełniony z uwagi na realizację w tym zakresie zadań ustawowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

Projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizowane w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb, w szczególności poprzez:

-dostosowanie lub adaptację (prace remontowo–wykończeniowe) budynków i pomieszczeń,

-dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego,

-zakup i montaż wyposażenia,

-zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w OWP, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

-budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,

-modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,-działalność bieżąca nowego miejsca wychowania przedszkolnego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

-wsparcie towarzyszące w postaci pracy środowiskowej z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, przy zaangażowaniu instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.

Projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli , wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w szczególności poprzez:

-rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację dzieci, obejmujące m.in.:

-zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy ,

-dodatkowe zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty. doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt a), wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego, obejmujące m.in.:-kursy i szkolenia,

-studia podyplomowe,

-staże i praktyki,

-programy wspomagania,

-sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,

-współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.  Wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Informacje na temat kwalifikowania wkładu własnego niepieniężnego w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS znajdują się w Rozdziale 6.10 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Źródło