Dotacja dla przedszkoli – województwo śląskie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs w ramach działania  12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego / 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT(221/17)

Data naboru wniosków od 30.11.2017 do 30.01.2018

Kto może składać wnioski?

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
  • Organizacje pozarządowe;
  • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego(1);
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

(1)  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 143, poz. 839) poprzez inne formy wychowania przedszkolnego rozumie się punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przebudowę(2), budowę(3) przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego(4) wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

(2) Zgodnie z rozdz.1 art. 3 pkt. 6, 7a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414, z późn. zm.).

(3) Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków.

(4) Poprzez inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 143, poz. 839) rozumie się punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

  • są projektami rewitalizacyjnymi,
  • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
  • nie są objęte pomocą de minimis,
  • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Źródło