Dotacja dla przedszkoli – województwo warmińsko-mazurskie

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej

Data naboru wniosków od 28.04.2017 do 29.05.2017

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  • Organy i podmioty prowadzące przedszkola i inne formy edukacji przedszkolnej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

  1. Budowa nowych obiektów na potrzeby edukacji przedszkolnej (wraz z niezbędnym wyposażeniem)
  2. Rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja istniejących obiektów w celu dostosowania ich do edukacji przedszkolnej bądź poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc (wraz z niezbędnym wyposażeniem)
  3. Doposażenie placówek istniejących, zakup niezbędnego sprzętu (w tym poprawa warunków przy zwiększonej liczbie miejsc przedszkolnych).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi :

1) 1000000 PLN –dla projektów polegających na budowie nowych obiektów na potrzeby edukacji przedszkolnej (wraz z niezbędnym wyposażeniem),

2) 800000  PLN –dla  projektów  polegających na  rozbudowie,  przebudowie,  remoncie,  adaptacji istniejących obiektów w celu dostosowania ich do edukacji przedszkolnej bądź poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc (wraz z niezbędnym wyposażeniem);

3) 100000  PLN –dla  projektów polegających  na  doposażeniu  placówek  istniejących,  zakupie niezbędnego sprzętu (w tym poprawa warunków przy zwiększonej liczbie miejsc przedszkolnych).

Źródło