Dotacja dla przedszkoli – województwo wielkopolskie

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosił konkurs w ramach działania 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty wskazane w odpowiednich Mandatach Terytorialnych dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, zgodne z rodzajami podmiotów wymienionymi w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, a więc:

Data naboru wniosków od 30.12.2016 do 14.02.2017

  1. a) placówki wychowania przedszkolnego,
  2. b) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  3. c) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  4. d) organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego poprzez:

 

  1. a) adaptację, modernizację, przebudowę, rozbudowę oraz/lub wyposażenie i doposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej,
  2. b) budowę i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania wynika z Mandatów Terytorialnych dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji oraz obliczana jest zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu z zastrzeżeniem, że w projektach, w których występuje pomoc de minimis, maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 700 000,00 PLN.

Źródło