Dotacja dla średnich przedsiębiorstw – województwo lubelskie

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła konkurs w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Data naboru wniosków od 31.01.2017 do 10.04.2017

Kto może składać wnioski?

Średnie przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa z sektora MŚP (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

1.Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług.

2.Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).

3.Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.

4.Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 60%.

Źródło