Dotacja dla uzdrowisk – województwo małopolskie

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs w ramach działania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, RPO Małopolskiego.

Termin składania wniosków 01.07.2016 – 31.10.2016

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • przedsiębiorstwa,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia realizowane w granicach obszarów, którym nadano status uzdrowiska, znajdujące się na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu rozwoju uzdrowiska, który został uzgodniony i pozytywnie oceniony przez IZ RPO WM.

W ramach konkursu wsparciu podlegają:

  • przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, w szczególności poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tych miejscowościach,
  • dodatkowo, jako część szerszego projektu związanego z rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej – działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie (w tym m.in. infrastruktura wodno – kanalizacyjna, drogi wewnętrzne).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 75%

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu 8 000 000,00 zł.

Źródło