Dotacja na Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Termin składania wniosków od 01.09.2016 do 30.12.2016

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie MŚP (mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
• 2 mln PLN–w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie)
• 5 mln PLN–w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych.
Maksymalna wartość dofinansowania:
• 20 mln euro–jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
• 15 mln euro –jeżeli projekt obejmujegłównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:
• dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:
o 70%wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
o 45%wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;
• dla średniego przedsiębiorcy:
o 60%wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
o 35%wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;
W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność wsparcia nie może przekroczyć:
• dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:
o 80%wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
o 60%wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;
• dla średniego przedsiębiorcy:
o 75%wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
o 50%wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych.

Źródło