Dotacja na CSR – łódzkie, opolskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ogłosiła konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Termin naboru wniosków: 11.01.2016 – 08.02.2016

Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.

Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie: podlaskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim lub świętokrzyskim;
  • rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;
  • złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR;
  • nie otrzymał wcześniej wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

Typy projektów, które mają szanse dotacje w konkursie CSR:

  • wzmocnienie efektywności materiałowej i energetycznej towaru lub usługi przez zmniejszenie zużycia materiałów i surowców oraz redukcję odpadów — działania dotyczące ekoproduktu — wdrożenie lub poprawa zarządzania środowiskowego
  • budowanie kultury CSR przez zwiększenie udziału pracowników przedsiębiorstwa w zarządzaniu firmą, wolontariat pracowniczy, zaangażowanie pracowników we wdrażanie strategii CSR — wdrażanie standardów społecznych, np. SA8000, OHSAS18001, „Zatrudnienie Fair Play”, AA1000
  • wdrożenie raportowania wg standardu Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative — GRI) — wdrożenie zrównoważonego łańcucha dostaw — zaangażowanie w dobrowolne działania i partnerstwa lokalne — pomoc w zachowaniu lokalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego, np. wsparcie organizacyjne władz lokalnych i organizacji pozarządowych.

Całkowita alokacja środków na udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR dla MŚP w ramach III naboru konkursu wynosi 2 366 885,00 PLN. Alokacja środków na poszczególne województwa wynosi: łódzkie – 473 377,00 PLN, opolskie – 473 377,00 PLN, podlaskie – 473 377,00 PLN, świętokrzyskie – 473 377,00 PLN, warmińsko-mazurskie – 473 377,00 PLN.

Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Maksymalna kwota wsparcia to 100 000 PLN, przy czym wsparcie stanowić może do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Źródło