Dotacja na efektywność energetyczną – woj. dolnośląskie (3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP)

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny”

Termin naboru wniosków: 07.01.2016 – 15.01.2016

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:
1) (3.2 A) Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).
Pod warunkiem że:
a) W przypadku wszystkich inwestycji efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 35%;
b) W przypadku inwestycji w urządzenia do ogrzewania wsparcie:
– może zostać udzielone na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby;
– może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie;
– musi przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii.
c) W przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).

2) (3.2 B) Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE.

3) (3.2 C) Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).

W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią.
Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji w ramach działania 3.2 będzie:
– przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii w sposób opłacalny, opartej na audycie energetycznym (w uzasadnionych przypadkach wraz ze zdjęciami termowizyjnymi), które posłużą weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa.

Preferencję uzyskają projekty:
– których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 60%, przy czym w celu potwierdzenia faktycznych oszczędności energii (deklarowanych na etapie wniosku o dofinansowanie) możliwe będzie wykonanie zdjęć termowizyjnych podczas przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu;
– wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
1) MŚP;
2) grupy producentów rolnych;
3) przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST.

Alokacja na konkurs wynosi 27 417 898,62 PLN.
Maksymalna wartość projektu: 10 000 000 PLN, równowartość w PLN do 2 mln EUR dla dużych przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do JST.
Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

Poziom dofinansowania projektów
Intensywność pomocy przyznawanej na inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom osiągnięcie efektywności energetycznej:
Mikro- i małe przedsiębiorstwa – do 65%
Średnie przedsiębiorstwa – do 55%
Duże przedsiębiorstwa – do 45%

Intensywność pomocy przyznawanej na badania, w tym na audyty energetyczne, bezpośrednio związane z inwestycjami:
Mikro- i małe przedsiębiorstwa – do 70%
Średnie przedsiębiorstwa – do 60%
Duże przedsiębiorstwa – do 50%

Źródło