Dotacja na emisje akcji/obligacji – ogólnokrajowy POIR 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ogłosiła konkurs na dofinansowanie usług doradczych na przeprowadzenie emisji akcji i obligacji i wprowadzenie ich na rynek regulowany GPW, NewConnect, Catalyst lub zagraniczne rynki regulowane w ramach działania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Termin składania wniosków:

Konkurs podzielony jest na cztery etapy:

etap I – od 21.11.2016 r. do 20.02.2017 r.
etap II – od 21.02.2017 r. do 20.05.2017 r.
etap III – od 21.05.2017 r. do 20.08.2017 r.
etap IV – od 21.08.2017 r. do 20.11.2017 r.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi (w zależności od rynku, na który przygotowywana jest dokumentacja):

 • na rynek NewConnect 100 000,00 zł;
 • na rynek GPW 800 000,00 zł;
 • na zagranicznych rynkach regulowanych 800 000,00 zł;
 • na rynku Catalyst wprowadzenie obligacji 80 000,00 zł;
 • na rynku Catalyst wprowadzenie kolejnej emisji obligacji 60 000,00 zł.

Dofinansowanie wypłacane przed emisją nowej serii akcji/obligacji i przed ich wprowadzeniem do obrotu, w postaci zaliczki lub refundacji może wynosić maksymalnie nie więcej niż 30% całkowitej wartości dofinansowania.
Po pozyskaniu środków z emisji nowej serii akcji/obligacji i wprowadzeniu tych akcji/obligacji do obrotu na rynku NewConnect wypłacie podlega pozostała część przyznanego dofinansowania w postaci refundacji.

Koszty kwalifikowalne
Kosztami kwalifikowalnymi projektu są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, które nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Poprzez usługi doradcze rozumie się:

 • zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym:

w przypadku regulowanego rynku GPW:

 1. procedura obiegu informacji poufnych,
 2. polityka informacyjna spółki,
 3. raport due dilligence,
 4. wycena spółki,
 5. raport z audytu sprawozdań finansowych,
 6. memorandum informacyjne,
 7. prospekt emisyjny,
 8. teaser inwestycyjny,
 9. prezentacja inwestorska.

 

w przypadku NewConnect:

 1. procedura obiegu informacji poufnych,
 2. polityka informacyjna spółki,
 3. raport due dilligence,
 4. wycena spółki,
 5. raport z audytu sprawozdań finansowych,
 6. dokument informacyjny,
 7. memorandum informacyjne,
 8. prospekt emisyjny,
 9. teaser inwestycyjny,
 10. prezentacja inwestorska,
 11. dokument ofertowy.

–  w przypadku zagranicznego rynku regulowanego: dokumentacja i analizy niezbędne do   pozyskania zewnętrznego finansowania z danego rynku.

 • zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze dłużnym.

– w przypadku wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst:

 1. procedura obiegu informacji poufnych,
 2. polityka informacyjna spółki,
 3. raport due dilligence,
 4. raport z audytu sprawozdań finansowych,
 5. dokument informacyjny lub nota informacyjna,
 6. memorandum informacyjne,
 7. prospekt emisyjny,
 8. warunki emisji,
 9. wydatki związane z ratingiem (emisji oraz emitenta).

 

Źródło