Dotacja na prace B+R dla przedsiębiorstw z rynku gier video, branży informatycznej itp. – konkurs ogólnopolski

NCBR ogłosiło konkurs w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Termin składania wniosków: od 5 maja do 6 lipca 2017 r

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.
Zakres tematyczny znajduje się na stronie konkursu.
Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:
1) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw –działalności Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/ Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy i/lub Konsorcjantowi/Konsorcjantom praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub
3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).
Okres realizacji projektu nie może przekraczać3 lat.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
-przedsiębiorcy
-konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) –w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców

Wysokość wsparcia:
-Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 400 000 PLN.
-Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu do finansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania:
-50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych;
-25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku prac rozwojowych;
W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o:
1) 10 punktów procentowych – w przypadku średnich przedsiębiorców;
2) 20 punktów procentowych – w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców;
3) 15 punktów procentowych – jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:
a) projekt obejmuje skuteczną współpracę między:
-przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, lub współpraca ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub
-przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań,
b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:
-podczas konferencji technicznych lub naukowych,
-w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,
-za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań lub
-za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją otwartego dostępu
do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Źródło