Dotacja na infrastrukturę badawczą dla jednostek badawczych – RPO Lubelskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.01.01.00-IZ.00-06-001/16.
Termin składania wniosków od 29.08.2016 do 28.10.2016

Kto może składać wnioski?
• Jednostki naukowe
Na co można otrzymać dofinansowanie?
– zakup środków trwałych, w tym: aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych, niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw,
– zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw.
Procent dofinansowania projektu
– projekty dotyczące jedynie infrastruktury komercyjnej:
50% wydatków kwalifikowanych zgodnie z programem pomocy publicznej;
– projekty dotyczące infrastruktury komercyjnej i niekomercyjnej:
część komercyjna – 50% wydatków kwalifikowanych zgodnie z programem pomocy publicznej;
część niekomercyjna – 85% wydatków kwalifikowanych.
Minimalna całkowita wartość projektu: 400000 PLN.

Źródło