Dotacja na infrastrukturę B+R – woj. lubelskie (1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach)

Dla województwa lubelskiego ogłoszono konkurs w ramach działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Termin składania wniosków: 31.12.2015 – 18.02.2016

Kto może składać wnioski?
Przedsiębiorstwa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami (zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
  • średnie przedsiębiorstwa: 60%
  • duże przedsiębiorstwa: 50%

Źródło