Dotacja na infrastrukturę B+R – województwo lubelskie

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła konkurs w ramach 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Data naboru wniosków od 31.01.2017 do 02.03.2017

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

-mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),

-duże przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami (zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %,
  • średnie przedsiębiorstwa: 60 %,
  • duże przedsiębiorstwa: 50 %.

Źródło