Dotacja na infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową – województwo świętokrzyskie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłosił konkurs w ramach działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Termin składania wniosków 30.09.2016 r. – 30.11.2016 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu są:

  • Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego,
  • szkoły,
  • przedszkola,
  • centra kształcenia ustawicznego,
  • centra kształcenia praktycznego,
  • ośrodki i centra egzaminacyjne,
  • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące:

– budowy (tylko w uzasadnionych przypadkach), rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury szkolnej w tym infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym. Inwestycje muszą wynikać

z kompleksowych planów rozwoju szkół,

– wyposażenia lub doposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szczególnie matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych, o ile służą zajęciom dydaktycznym, muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół,

– infrastruktury szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym) na podstawie kompleksowych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie, lub innych dokumentach strategicznych,

– komplementarnych i zintegrowanych inwestycji w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem infrastruktury ośrodków i centrów egzaminacyjnych,

– infrastruktury przedszkolnej – w uzasadnionych przypadkach, dla wyrównania dostępu do ww. usług.

Inwestycje  z  EFRR  z  dziedziny  edukacji  będą  możliwe  wyłącznie  w  powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS. Wnioskodawca  winien  wykazać,  że  projekt  ubiegający  się  o  dofinansowane  z EFRR  będzie  realizowany  w  ścisłym  związku  z działaniami podejmowanymi w ramach EFS.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • 75% dla projektów nie objętych pomocą publiczną
  • w przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej.

Źródło