Dotacja na infrastrukturę i prace B+R – województwo wielkopolskie

Ogłoszono konkurs w ramach działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Data naboru wniosków od 29.12.2017 do 02.02.2018

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  1. a) Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa lub ich grupy;
  2. b) Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie:

  1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych;
  2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej;
  3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną:

a) Mikro, małe przedsiębiorstwa – do 45% kosztów kwalifikowalnych;

b) Średnie przedsiębiorstwa – do 35% kosztów kwalifikowalnych;

c) Duże przedsiębiorstwa – do 25% kosztów kwalifikowalnych;

Maksymalny poziom dofinansowania projektów badawczych lub projektów badawczych z elementami infrastruktury:

a) MŚP – maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych;

b) Duże przedsiębiorstwa – maksymalnie 65% kosztów kwalifikowalnych;

Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych pomocą de minimis – do 80% kosztów kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 700 000 PLN.

Wskazane powyżej intensywności wsparcia określają maksymalne poziomy dofinansowania.

Ostateczny procent dofinansowania uzależniony jest od wybranych typów i wariantów realizacji projektu określonych w Regulaminie Konkursu nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN.

Źródło