Dotacja na innowacje dla MŚP – województwo opolskie (powiat nyski, prudnicki i głubczycki)

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło konkurs w ramach działania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych

Termin składania wniosków: 2016-11-03 – 2016-11-10

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020 tj.:

1) wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;

2) inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;

3) inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Projekt realizowany jest na terenach przygranicznych, tj. w powiecie nyskim, prudnickim lub głubczyckim.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu w przypadku pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – 70%

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu w przypadku pomocy inwestycyjnej:

  • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %;
  • Średnie przedsiębiorstwa: 45 %

Minimalna wartość dofinansowania: 100 tys. zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 2 mln zł

Źródło