Dotacja na innowacje – RPO Kujawsko-pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-pomorskiego ogłosił konkurs w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Termin składania wniosków od 19.09.2016 do 30.09.2016

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się:

  • Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

1) Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) produktów.

2) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.

3) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

Dopuszczalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi mniej niż 1 mln zł – w ramach schematu 1.

Dopuszczalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi co najmniej 1 mln zł – w ramach schematu 2.

Maksymalny  poziom  dofinansowania :

z regionalnej pomocy inwestycyjnej

  • 55 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
  • 45 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku średnich przedsiębiorstw

albo

pomocy   na   wspieranie   innowacyjności   oraz   innowacje   procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

  • 50 %   wydatków   kwalifikowalnych   –   w   przypadku   mikro,   małych   i   średnich przedsiębiorstw.

Źródło