Dotacja na innowacje – województwo świętokrzyskie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłosił konkurs w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Data naboru wniosków od 29.09.2017 do 31.10.2017

Kto może składać wnioski?

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych. W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:

– dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;

– dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata. Powyższe będzie weryfikowane w trakcie oceny merytorycznej. Ponadto, projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami oraz zakładające znaczący wzrost zatrudnienia będą objęte preferencjami. Informacje o regionalnych inteligentnych specjalizacjach Województwa Świętokrzyskiego dostępne są pod linkiem:

 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/210-regionalne-inteligentne-specjalizacje-wojewodztwa-swietokrzyskiego.

Wspierane będą wyłącznie projekty:

  1. a) dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem przemysłowym, wpisującej się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C – Przetwórstwo przemysłowe – działy od 10 do 32 włącznie (z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej określających rodzaje działalności gospodarczej wykluczone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie) lub
  2. b) dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zakwaterowaniem, wpisującej się w kod PKD 2007 Sekcji I, Dział 55, Grupa 55.10 – wyłącznie dla OSI: Obszar turystyczny Gór Świętokrzyskich i Obszar uzdrowiskowy (z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej określających rodzaje działalności gospodarczej wykluczone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie). Informacja o obszarach OSI znajduje się pod niniejszym linkiem:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/385-mapy-obszarow-strategicznej-interwencji

Projekty dotyczące działalności w sektorach innych niż wskazane w podpunkcie a) i b) nie kwalifikują się do dofinansowania. Pozostałe preferencje i kryteria znajdują się w karcie oceny merytorycznej oraz w Kryteriach wyboru projektów, stanowiących odpowiednio załączniki nr 9 oraz nr 10 do niniejszego Regulaminu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych wynosi 75%.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 750.000,00 zł pod warunkiem, iż wnioskowana kwota dofinansowania wraz z otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200.000,00 euro dla jednego przedsiębiorcy.

Źródło