Dotacja na instalację demonstracyjną – ogólnokrajowy (1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej)

NCBiR ogłosiło konkurs w ramach Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”, w ramach którego dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Termin przyjmowania wniosków: 07.01.2016 – 29.02.2016

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

  • wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
  • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub
  • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:
1) 5 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MSP);
2) 20 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez innego przedsiębiorcę niż mikro-, mały i średni przedsiębiorca.
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w §9 ust.1 rozporządzenia MNiSW tj.: równowartości 15 mln euro.

Intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć:
–dla mikroprzedsiębiorcy: 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
–dla małego przedsiębiorcy: 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
–dla średniego przedsiębiorcy: 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
–dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca: 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
W przypadku projektu, w którym wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane zgodnie z §14 rozporządzenia MNiSW maksymalna intensywność wsparcia na prace rozwojowe zwiększa się o 15%.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 500 000 000 PLN

Źródło