Dotacja na inwestycje – Lubuskie RPOWL 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Dla województwa lubuskiego ogłoszono konkurs na dofinansowanie innowacji i wdrożenia wyników prac B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

Termin składania wniosków: 31.03.2016 – 04.05.2016

Kto może składać wnioski?

  • mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • partnerstwa/zrzeszenia MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje następujące typy projektu:
I typ projektu Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP
Wsparcie związane z wdrożeniem własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych) do działalności gospodarczej wnioskodawcy/partnera poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników.
II typ projektu Wsparcie inwestycyjne MŚP
Wsparcie związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług, w tym m.in. w zakresie:
-realizacji zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,
-nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
-inwestycji w wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
-tworzenia lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,
-modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowy i/lub modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług w tym sprzedaż internetowa, (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT ),

W ramach konkursu udzielana będzie regionalna pomoc inwestycyjna oraz pomoc de minimis (na wybrane kategorie kosztów).
W ramach konkursu kwalifikowane są przedsięwzięcia charakteryzujące się innowacją procesową/ produktową co najmniej na skalę województwa lubuskiego.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:
-55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
-45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą
de minimis środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi: 85% kosztów kwalifikowanych, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.
Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Źródło