Dotacja na inwestycje w turystykę – województwo zachodniopomorskie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, mający na celu wsparcie projektów, które zwiększają zastosowanie innowacji w sektorze MŚP.

Data naboru wniosków od 31.03.2017 do 29.05.2017

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.5 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.:

 1. a) mikroprzedsiębiorstwa,
 2. b) małe przedsiębiorstwa,
 3. c) średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • W ramach konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektów – innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.
 • Wsparciem objęte będą projekty tworzące atrakcje turystyczne/produkty turystyczne w obszarach określonych w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” lub realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić generator ruchu turystycznego.
 • Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty turystycznej stanowiącej innowację produktową lub procesową, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.
 • Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 • Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty turystycznej stanowiącej innowację produktową lub procesową przynajmniej w skali regionalnej.
 • Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym, tzn. powinna przekładać się na poprawę pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurencji na tle przedsiębiorstw działających w innych regionach kraju i za granicą.
 • Dofinansowanie udzielane będzie projektom o charakterze stacjonarnym – lokalizacja projektu musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Źródło