Dotacja na jednostki wytwarzania energii – województwo dolnośląskie

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, ogłosiła konkurs w ramach działania
3.5 Wysokosprawna kogeneracja

Data naboru wniosków od 05.12.2016 do 03.01.2017

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2) jednostki organizacyjne jst;

3) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;

4) przedsiębiorstwa energetyczne;

5) organizacje pozarządowe;

6) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;

7) towarzystwa budownictwa społecznego;

8) jednostki naukowe;

9) uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;

10) organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;

11) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

12) kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

13) podmioty lecznicze oraz ich konsorcja;

14) przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:

(3.5.A) Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami.

Wspierane mogą być ww. typy projektów pod warunkiem że:

  • budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji będzie uzasadniania pod względem ekonomicznym, jak również charakteryzować się najmniejszą z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza;
  • budowa nowych lub przebudowa istniejących instalacji do wytwarzania energii elektrycznej – w przypadku gdy analiza kosztów i korzyści wskaże na nadwyżkę korzyści – będzie wyposażane w wysokosprawne jednostki kogeneracji w celu odzyskiwania ciepła odpadowego powstałego przy wytwarzaniu energii elektrycznej;
  • w przypadku budowy nowych instalacji zostanie osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii;
  • wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację będzie musiała skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.

Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.

(3.5.B ) Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

Wsparcie z zakresu rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych stanowiących element efektywnego systemu ciepłowniczego (w rozumieniu art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE) może być realizowane wyłącznie na terenie miast lub miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie nieujętych w Strategii ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.

Preferowane będą projekty:

  • zakładające wykorzystanie OZE;
  • zgodne z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej;
  • których efektem realizacji będzie redukcja emisji CO₂ o więcej niż 30%.

Projekt musi być realizowany na obszarze województwa dolnośląskiego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

Mikro  – 80%, Mały  – 80%, Średni – 70%, Duży –  60%

Minimalna całkowita wartość projektu: 100 tys. PLN

Źródło