Dotacja na kursy językowe i ICT (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) – województwo dolnośląskie, RPO 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

Dla województwa dolnośląskiego ogłoszono konkurs w ramach Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 01.06.2016 – 13.06.2016

Kto może składać wnioski?
W ubieganiu się o dofinansowanie mogą brać udział wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m. in.:
-jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
-jednostki organizacyjne jst;
-organizacje pozarządowe;
-przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu;
-uczelnie wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji, w tym osób starszych oraz o niskich kwalifikacjach chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT
W związku z powyższym w ramach niniejszego konkursu wsparcie może zostać skierowane wyłącznie do osób w wieku 18 lat i więcej mieszczących się w poniższych grupach:
– osób o niskich kwalifikacjach,
– osób, które ukończyły 50 rok życia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 90%.
Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN.

Źródło