Dotacja na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3– województwo łódzkie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Data naboru wniosków od 30 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r.

Oczekiwanym efektem projektów w ramach przedmiotowego konkursu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w przypadku zidentyfikowanej potrzeby działań na rzecz aktywizacji zawodowej. Rezultatem podejmowanych działań ma być zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.

Kto może składać wnioski:

  1. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem:

a) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową

na podstawie przepisów odrębnych);

b) podmiotów wykluczonych na podstawie w art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych;

c) podmiotów wykluczonych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom                     na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d) podmiotów wykluczonych na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r.

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Przedmiot konkursu

W ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektu:

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi

w wieku do lat 3 poprzez:

  1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

w formie instytucjonalnej:

a) żłobków

b) klubów dziecięcych

c) opiekuna dziennego

2 .aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:

a) doradztwa zawodowego

b) doradztwa indywidualnego

c) pośrednictwa pracy

d) szkoleń.

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania to  91,00%, w tym wsparcie finansowe EFS:  85,00%

Poziom wkładu własnego:  9,00%

Minimalna wartość projektu zgodnie z zapisami SzOOP to 50 000 PLN.

Źródło