Dotacja na odnawialne źródła energii – województwo pomorskie

W województwie pomorskim ogłoszono konkurs w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

Termin składania wniosków: 12.12.2016 – 31.01.2017

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Poddziałania 10.3.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

  1. budowę, rozbudowę lub przebudowę infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystujących:
  2. a) słońce do 2 MWe/MWt ,
  3. b) biomasę do 5 MWt,
  4. c) biogaz do 1 MWe,
  5. d) geotermalne źródła ciepła do 2 MWt.
  6. przebudowę infrastruktury oraz zakup niezbędnych urządzeń wykorzystujących energię wody wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie o mocy do 5 MWe,
  7. budowę lub przebudowę infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych,
  8. rozbudowę i przebudowę sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń technicznych wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych instalacji produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje transformatorowe).

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Poddziałania 10.3.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjnych,

2) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

3) jednostek administracji rządowej,

4) innych jednostek sektora finansów publicznych,

5) organizacji pozarządowych,

6) podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych,

7) jednostek naukowych,

8) instytucji edukacyjnych,

9) szkół wyższych,

10) grup producentów rolnych,

11) przedsiębiorców,

12) podmiotów, które zostały lub mają zostać wybrane do realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

Procent dofinansowania projektu

  • Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

Źródło