Dotacja na OZE / efektywność energetyczna – warmińsko-mazurskie, 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Dla województwa warmińsko-mazurskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił konkurs na dofinansowanie inwestycji związanych z wdrożeniem efektywności energetycznej, m.in. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Data naboru wniosków: 29.02.2016 – 30.03.2016

Kto może składać wnioski? mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co można otrzymać dofinansowanie?
1. Modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
2. Modernizację instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
3. Głęboką, kompleksową modernizacją energetyczną budynków w przedsiębiorstwach (definicja w słowniku terminologicznym) wraz z wymianą lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;
4. Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
5. Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
6. Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
7. Audyt energetyczny (jako element projektu).
Preferowane do dofinansowania będą projekty dążące do uzyskania 60% wskaźnika oszczędności energetycznej (oszczędność tak liczona jest w odniesieniu do sytuacji opisanej w audycie energetycznym dla zestawu działań określonych do wykonania w tymże dokumencie
Limity i ograniczenia w realizacji projektów

1. Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń (na podstawie Dyrektywa 2009/125/WE).
2. Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, w wyniku której oszczędność energii wyniesie min. 25% .
3. W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparte projekty muszą skutkować znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).
4. Wszystkie typy przedsięwzięć muszą wynikać z przeprowadzonych audytów energetycznych, które określą zestaw działań w przedsiębiorstwie zwiększający jego efektywność energetyczną.
5. Projekty uwzględniające OZE będą realizowane pod warunkiem, że:
• energia z OZE będzie wykorzystywana na potrzeby własne (dopuszcza się możliwość włączenia do sieci i odprowadzania wyprodukowanej energii w sytuacjach okresowego braku odbioru w przedsiębiorstwie), oraz
• instalacja OZE będzie stanowić integralną część systemu produkcji czy funkcjonowania przedsiębiorstwa, oraz
• konieczność instalacji OZE będzie wynikała z audytu energetycznego .

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85%
Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 500 000,00 PLN.
Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 5 000 000,00 PLN.

Źródło