Dotacja na OZE – Świętokrzyskie, RPO 3.2

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs w ramach działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 16.06.2016 – 09.09.2016

Kto może składać wnioski?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Inwestycje realizowane w ramach niniejszego działania muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej(z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:
-modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) najbardziej efektywne energetycznie
-głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
-zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
-zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii
Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być odrębnym projektem, może stanowić jedynie element projektu.
Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.
Projekty polegające na szeroko rozumianym pojęciu efektywności energetycznej muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej i/lub audytu energetycznego.
Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do kosztów kwalifikowalnych wynosi odpowiednio:
Dla projektów w części inwestycji w odnawialne źródła energii:
-do 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
-do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw jeżeli:
a) koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;
b) koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne.
-do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
-do 65% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw, jeżeli
c) w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.
Dla pozostałych elementów projektów, wpływających na poprawę efektywności energetycznej:
-do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
-do 65 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw
Minimalna wartość dofinansowania dla projektu to 50 000,00 zł.
Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu to 1 500 000,00 zł.

Źródło