Dotacja na OZE – warmińsko-mazurskie, RPO 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Dla województwa warmińsko-mazurskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW w Olsztynie ogłosił konkurs na dofinansowanie inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Data naboru wniosków: 29.02.2016 – 13.04.2016

Kto może składać wnioski?
• Przedsiębiorstwa;
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
• Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
• Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Zadanie 1: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.
  • Zadanie 2: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth.
  • Zadanie 3: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.
  • Zadanie 4: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.
  • Zadanie 5: Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

Preferowane będą projekty tworzące miejsca pracy, wpisujące się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty spełniające ich wymogi.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85%
Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 100 000,00 PLN.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
1. W przypadku energii uzyskanej na bazie wiatru dofinansowanie będą mogły otrzymać wyłącznie pojedyncze i niskie elektrownie wiatrowe (rozumiane jako pojedyncze instalacje o łącznej mocy do 200 kWe, na które może się składać zestaw urządzeń połączonych ze sobą technicznie, o wysokości do max. 50 m w stanie wzniesionej łopaty wirnika (śmigła)) i nienaruszające walorów krajobrazowych otoczenia;
2. W przypadku energii uzyskanej z biomasy lub biogazu nie będą wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii, a biomasa rozumiana jest jako stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r.);
3. Dopuszcza się produkcję ciepła jak i energii elektrycznej z biomasy i biogazu w układach niespełniających warunków wysokosprawnej Kogeneracji, przy czym skuteczność przekształcania energii powinna wynosić co najmniej 85% w zastosowaniach mieszkalnych i komercyjnych oraz co najmniej 70% w zastosowaniach przemysłowych.
4. Przy wyborze projektów obejmujących spalanie biomasy będzie brany pod uwagę potencjalny negatywny wpływ na zanieczyszczenie powietrza/emisję PM (poziom dopuszczalny dla średniej rocznej), w szczególności na obszarach, w których są przekroczone poziomy PM10;
5. Działania dotyczące modernizacji urządzeń wodnych będą dofinansowane tylko na istniejących już budowlach piętrzących lub wyposażonych w elektrownie wodne, przy jednoczesnym:
a. braku możliwości wznoszenia nowych budowli piętrzących na cele hydroenergetyczne, oraz
b. zapewnieniu drożności budowli dla przemieszczania się fauny wodnej, zgodnie z właściwymi przepisami UE i krajowymi, oraz
c. zgodności z wymogami prawa UE i polskiego, w tym Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Powodziowej, oraz
d. wzroście zainstalowanej mocy z OZE.
6. Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r.

Źródło