Dotacja na OZE – Zachodniopomorskie, RPO 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

Dla województwa zachodniopomorskiego ogłoszono konkurs na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ramach Działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Termin składania wniosków: 31.03.2016 – 29.04.2016

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą starać się:
-przedsiębiorcy,
-jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
-jednostki organizacyjne jst,
-jednostki sektora finansów publicznych,
-szkoły wyższe,
-kościoły i związki wyznaniowe,
-wspólnoty mieszkaniowe,
-spółdzielnie mieszkaniowe,
-instytucje oświatowe i opiekuńcze,
-zakłady opieki zdrowotnej,
-grupy producentów rolnych,
-organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
-organizacje pozarządowe,
-PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
-partnerstwa wymienionych podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 85%
W ramach konkursu ustala się minimalną dopuszczalną wartość projektu, która wynosi 100000,00PLN.

Źródło