Dotacja na badania i rozwój

Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania4.1.4„Projekty aplikacyjne”

W ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.4 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Termin składania wniosków:

  • od 21 października do 19 listopada2015 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:
1) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz
2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów.
Poziom i wysokość wsparcia:

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN
  • Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln PLN.

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć

  • mikro i małe przedsiębiorstwa: 70% badania przemysłowe, 45% prace rozwojowe
  • średnie przedsiębiorstwa: 60% badania przemysłowe, 35% prace rozwojowe
  • duże przedsiębiorstwa: 50% badania przemysłowe, 25% prace rozwojowe

Szczegóły: Link