Dotacja na prace B+R dla sektora motoryzacyjnego– ogólnokrajowy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR ogłosiło konkurs na dofinansowanie prac B+R w ramach programu 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Termin składania wniosków 5.10.2016 do 21.11.2016

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie  udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt  dofinansowany  w  ramach konkursu  musi  dotyczyć  wyłącznie  jednego  z  tematów  wymienionych  w  Zakresie  tematycznym konkursu.

  • Innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu
  • Innowacyjne pojazdy i napędy
  • Innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach

Szczegółowy zakres tematyczny

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

  • przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa)
  • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) –w których skład wchodzi co  najmniej  dwóch  przedsiębiorców

Minimalna  wartość  kosztów  kwalifikowalnych projektu  dofinansowanego  w  ramach  konkursu wynosi 1 000 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego  w  ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN

Poziom      dofinansowania dla  poszczególnych przedsiębiorców  na  realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW. W  ramach instrumentu wsparcia dopuszcza się zwiększenie intensywności pomocy publicznej w związku z realizacją projektu w ramach tzw.  skutecznej  współpracy  pomiędzy  przedsiębiorcami  (w  przypadku  spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust.1  pkt  3 lit.a rozporządzenia MNiSW) albo z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, o którym mowa w §14 ust.1 pkt 3lit.brozporządzenia MNiSW.

Poziom dofinansowania

  • 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych
  • 25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku prac rozwojowych

intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o:

  • 10 punktów procentowych – w przypadku średnich przedsiębiorców
  • 20 punktów procentowych – w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców
  • 15 punktów procentowych – jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków: projekt obejmuje skuteczną współpracę, wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane

– do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Źródło