Dotacja na prace B+R i infrastrukturę B+R – Lubuskie, RPOWL 1.1 Badania i innowacje

Dla województwa lubuskiego ogłoszono konkurs na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz infrastruktury B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 Badania i innowacje.

Termin składania wniosków: 31.03.2016 – 01.06.2016

Kto może składać wnioski?
Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są potencjalni beneficjenci, tj.

  • przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw,
  • partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje następujące typy projektu:
I typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw,
II typ projektu Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R,

w ramach następujących kategorii interwencji:
56 – Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.
57 – Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.
Typów projektów nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie.

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc publiczna oraz pomoc de minimis (na wybrane kategorie wydatków). Dodatkowo, w przypadku projektów podmiotów innych niż MŚP, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro istnieje konieczność uwzględniania dochodu w projekcie.

Procent dofinansowania projektu
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (wkład UE) wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi: 50% kosztów kwalifikowanych, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:
55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
35% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw innych niż MŚP.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą de minimis środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:
a) dla mikroprzedsiębiorcy:
– 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
b) dla małego przedsiębiorcy: – 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
c) dla średniego przedsiębiorcy:
– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
Poziom dofinansowania może zostać powiększony o 15% w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, jednak nie więcej niż do poziomu 80%.

Źródło