Dotacja na prace B+R – ogólnokrajowy NCBiR, POIR 1.1.1

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (Konkurs_2/1.1.1/2016).

Termin składania wniosków: 01.06.2016 – 30.12.2016

W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).
Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu (prac B+R), rozumianego jako:
a) wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub
c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa duże, tj. podmioty niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy

Poziom i wartość wsparcia
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, tj. równowartości:
– 20 mln euro – dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub
– 15 mln euro – dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:
–50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,
–25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.
W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność wsparcia nie może przekroczyć:
– 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych, oraz
– 40%kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych

Źródło